Privacy Statement

Privacybeleid

Deze privacyverklaring voor DWX BV (handelend onder de naam MARK WITH A K SHOP) (“MARK WITH A K”, “wij”, “ons” of “onze”), beschrijft hoe en waarom wij uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (“verwerken”) wanneer u gebruik maakt van onze diensten (“Diensten”), zoals wanneer u:

Onze website bezoekt op shop.bassevents.com, of een website van ons met een link naar deze privacyverklaring.
Op andere gerelateerde manieren met ons samenwerkt, waaronder verkoop, marketing of evenementen.

Vragen of zorgen? Het lezen van deze privacyverklaring helpt u uw privacyrechten en -keuzes te begrijpen. Als u niet akkoord gaat met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze diensten. Als u nog vragen of zorgen hebt, neem dan contact met ons op via webshop@dirtyworkz.com.

INHOUDSOPGAVE

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
HOE VERWERKEN WIJ UW INFORMATIE?
OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN?
WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?
HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?
WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES
HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?
PASSEN WIJ DEZE VERKLARING AAN?
HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op de Diensten, interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten, of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Door u verstrekte persoonlijke informatie. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:

namen
telefoonnummers
e-mailadressen
factuuradressen

Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Betalingsgegevens. Wij kunnen gegevens verzamelen die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument en de beveiligingscode die aan uw betaalinstrument is gekoppeld.
Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt moeten waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in deze persoonlijke gegevens.

HOE VERWERKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: Wij verwerken uw gegevens om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om verschillende redenen, afhankelijk van de manier waarop u met onze Diensten omgaat, waaronder:

Om het aanmaken en verifiëren van accounts te vergemakkelijken en anderszins gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw gegevens verwerken zodat u uw account kunt aanmaken en erop kunt inloggen, en om uw account operationeel te houden.
Om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen. Wij kunnen uw informatie verwerken wanneer dit noodzakelijk is om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen, zoals het voorkomen van schade.

OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW INFORMATIE TE VERWERKEN?

In het kort: Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is en wij een geldige wettelijke reden (d.w.z. wettelijke basis) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

Als u zich in de EU of het VK bevindt, is deze sectie op u van toepassing.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de GDPR van het VK verplichten ons om uit te leggen op welke geldige rechtsgronden wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken. Als zodanig kunnen wij ons beroepen op de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

Toestemming. Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Klik hier voor meer informatie.
Wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of uw gegevens bekend te maken als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.
Vitale belangen. Wij kunnen uw informatie verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties waarin de veiligheid van een persoon in het geding is.

Als u zich in Canada bevindt, is deze paragraaf op u van toepassing.

Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven (d.w.z. uitdrukkelijke toestemming) om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken, of in situaties waarin uw toestemming kan worden afgeleid (d.w.z. impliciete toestemming). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Klik hier voor meer informatie.

In sommige uitzonderlijke gevallen kan het ons wettelijk zijn toegestaan om uw gegevens te verwerken zonder uw toestemming, bijvoorbeeld:

Als het verzamelen duidelijk in het belang van een persoon is en er niet tijdig toestemming kan worden verkregen
Voor onderzoeken en het opsporen en voorkomen van fraude
Voor zakelijke transacties, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan
Als de gegevens zijn opgenomen in een getuigenverklaring en de verzameling noodzakelijk is om een verzekeringsclaim te beoordelen, te verwerken of af te wikkelen
Voor het identificeren van gewonde, zieke of overleden personen en het communiceren met de nabestaanden
Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een persoon het slachtoffer is, is of kan worden van financieel misbruik.
Als redelijkerwijs kan worden verwacht dat het verzamelen en gebruiken van de informatie met toestemming de beschikbaarheid of juistheid van de informatie in gevaar brengt en het verzamelen van de informatie redelijk is voor doeleinden die verband houden met het onderzoeken van een schending van een overeenkomst of een overtreding van de wetten van Canada of een provincie.
indien openbaarmaking nodig is om te voldoen aan een dagvaarding, bevelschrift, gerechtelijk bevel of regels van de rechtbank betreffende de overlegging van bescheiden
Indien de informatie door een persoon is geproduceerd in het kader van zijn werk, bedrijf of beroep en de verzameling in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor de informatie is geproduceerd
indien de verzameling uitsluitend geschiedt voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden
Als de informatie openbaar beschikbaar is en door de regelgeving wordt gespecificeerd

WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

In het kort: Wij kunnen informatie delen in specifieke situaties zoals beschreven in deze sectie en/of met de volgende derden.

In de volgende situaties kan het nodig zijn dat wij uw persoonlijke informatie delen:

Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.

HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?

In het kort: Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij anders vereist door de wet.

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze mededeling vereist dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.

Wanneer wij geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen wij deze informatie verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-up archieven), zullen wij uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

HOE HOUDEN WIJ UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen.

Wij hebben passende en redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze Diensten op uw eigen risico. U dient de Diensten alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken.

WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Canada, hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonsgegevens geven. U kunt uw account te allen tijde bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER, het Verenigd Koninkrijk en Canada) hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonlijke informatie, (ii) om rectificatie of wissing te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, op overdraagbaarheid van gegevens. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de paragraaf “HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?” hieronder.

Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en opvolgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Intrekken van uw toestemming: Als wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, wat afhankelijk van de toepasselijke wetgeving uitdrukkelijke en/of impliciete toestemming kan zijn, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte “HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?” hieronder of door uw voorkeuren bij te werken.

Dit is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking, noch, indien het toepasselijk recht dit toestaat, op de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

Accountinformatie

Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:

Inloggen bij uw accountinstellingen en uw gebruikersaccount bijwerken.

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen wij uw account en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. Wij kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij eventuele onderzoeken, onze wettelijke voorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.
Als u vragen of opmerkingen hebt over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar webshop@dirtyworkz.com.

CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen bevatten een Do-Not-Track (“DNT”) functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browseactiviteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Daarom reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme waarmee u automatisch uw keuze kenbaar maakt om niet online te worden gevolgd. Als er in de toekomst een norm voor online tracking wordt aangenomen die wij moeten volgen, zullen wij u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Ja, als u een inwoner van Californië bent, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot de toegang tot uw persoonlijke gegevens.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de “Shine The Light” wet, staat onze gebruikers die inwoner zijn van Californië toe om eenmaal per jaar gratis informatie bij ons op te vragen over categorieën van persoonlijke informatie (indien aanwezig) die wij aan derden hebben verstrekt voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee wij persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u in Californië woont en een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u uw verzoek schriftelijk bij ons indienen via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerde account bij de Services hebt, hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u in het openbaar op de Services plaatst. Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat bij uw account hoort en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet publiekelijk worden weergegeven op de Services, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd uit al onze systemen (bijv. back-ups, enz.).

MAKEN WE UPDATES VAN DEZE MEDEDELING?

In het kort: Ja, we zullen deze mededeling bijwerken als dat nodig is om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen wij u daarvan op de hoogte stellen door op een opvallende plaats een kennisgeving van dergelijke veranderingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze mededeling, kunt u een e-mail sturen naar webshop@dirtyworkz.com of per post naar:

DWX BV
Gelmelstraat 92/8
Hoogstraten, Antwerpen 2320
België